"OBALA I LUČICE" d.o.o. - Zadar
POČETNAO NAMAPARKINGPAUK SLUŽBAPLAŽEUČESTALA PITANJAKONTAKT
Parking
Parking se ne naplaćuje nedjeljom i blagdanom, osim od 1.07. do 31.08.

U svim zonama je naplata
od 1.10. - 30.04.:
od 08.00 do 16.00
Subotom: 08:00 do 14:00

od 1.05. - 30.09.:
od 08.00 - 22.00 sati.

m-parking
Platite parkiranje mobilnim telefonom na brojeve:
I. ZONA
708231
II. ZONA
708232
III. ZONA
708233
IV. ZONA
708234
Petrčane
708230
AVVERTENZA PER TUTTE LE INFRAZIONI COMMESSE DA VEICOLI CON TARGA ITALIANA


ALLGEMEINE HINWEISE IN BEZUG AUF DIE NICHTERFÜLLUNG DER ZAHLUNGSPFLICHT DER PARKGEBÜHR FÜR FAHRZEUGE MIT DEUTSCHEN KENNZEICHEN


BLAGAJNA
RADNO VRIJEME
pon-pet 8-14
subotom od 8-12
Blagajna, Medulićeva 2, Zadar
 
 
Zahtjev za prikupljanje ponuda
T.D.» OBALA I LUČICE » d.o.o.
23000 Zadar, Andrije Medulića 2/I
Tel./Fax.: 023/316-924
Blagajna: 023/ 213-035
OIB: 92410865062

Broj: 01-255
Zadar, 04.02.2013.

Obala i lučice d.o.o., Medulićeva 2, Zadar, kao javni naručitelj u skladu s člankom 44.st.1 Zakona o javnoj nabavi (NN 90/2011) objavljuje

 

Zahtjev za prikupljanje ponuda
za usluge iz dodatka IIB Zakona o javnoj nabavi


PODACI:

1.Javni naručitelj:

OBALA I LUČICE d.o.o.
Medulićeva 2
23000 Zadar
Tel.: 023/316-924
Fax.: 023/316-924
http.://www.oil.hr/

2.Opis predmeta nabave i tehničke specifikacije:

Vidjeti obrazac 1. (obrazac ponude za popunu) i obrazac 2. (tehničke karakteristike)

3.Procijenjena vrijednost nabave (vrijednost bez PDV-a):

180.000,00 kn

4.Kriterij za odabir ponude: najniža cijena

5.Uvjeti i zahtjevi koje ponuditelji trebaju ispuniti:

PRAVNA I POSLOVNA SPOSOBNOST:

Isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu kojom dokazuje da ima registriranu djelatnost u svezi sa predmetom nabave, ne stariju od 3 (tri) mjeseca od dana početka postupka javne nabave.

6.Rok za dostavu ponuda:

Ponuda mora biti zaprimljena do 20.02.2013., 10:00 sati.

7.Način dostave ponude i sadržaj:

Ponuda mora biti uvezana u cjelinu na način da sadrži:
-izvadak iz sudskog ili drugog registra
-sve obrasce (I,II)

Ponuda mora biti uvezana u jednu cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje stranica.

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici sa naznakom:

Zaštitarske usluge iz dodatka IIB ZJN
EVID.BROJ NABAVE: 1/2013
„NE OTVARATI“
i nazivom i adresom ponuditelja


Stranice ponude se označavaju rednim brojem na način da je uvijek vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude (npr.: str.1/10, str.2/10, str.3/10...).

8.Adresa na koju se ponude dostavljaju:

OBALA I LUČICE d.o.o.
Medulićeva 2
23000 Zadar


9.Internet adresa za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje:

http://www.oil.hr

10.Osoba ili služba zadužena za kontakt:

Voditelj financija Tajana Grgić, dipl.ing.
Tel.: 023/316-924
tajana.grgic@oil.hr

11.Datum objave zahtjeva na internetskim stranicama:

05.veljače 2013.god.


DIREKTOR:
Eduard Duka, dipl. oecc.

 
 
DOKUMENTACIJA
Troškovnik (.XLS)
 
Zahtjev za prikupljanje ponuda za usluge iz dodatka IIB Zakona o javnoj nabavi (.DOC)